Vases

Vases

Vases :
Recycled compressed polystyrene
+ Polyurethane Acrylic Paint + Varnish